Restriksjoner, nett og info:

Verneområder

De fire viktigste verneformene er nasjonalpark, landskapsvern, naturreservat og marine verneområder. Det finnes også vern som er opprettet for å beskytte leveområdet til bestemte dyrearter eller planter.

Kulturminner

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

Nettanlegg

Viser beliggenhet av luftlinjer, sjøkabler, transformatorstasjoner og master i sentral-, regional- og høyspent distribusjonsnett. Lavspent distribusjonsnett er ikke en del av datasettet. Jordkabler er heller ikke inkludert.

Friluftslivsområder

Statlig sikrede friluftslivsområder er områder som det offentlige har skaffet seg rådighet over ved kjøp eller avtale om bruksrett. Det skal tas hensyn til viktige natur-, kultur- og landskapsverdier i områdene.

Visste du at...

Kan vindkraft være lønnsomt på min eiendom? Sjekk din adresse.
Hva er sant om vindkraft? Er det miljøvennlig og erstatter det egentlig kullkraft?
Les mer >