Artikkel

Myter og fakta om vindkraft

...
Jan O. Øderud

Published on September 06, 2021

 

1. Vindturbiner bråker

Støy fra vindkraftverk er ikke farligere enn annen støy, men vindturbiner lager lyd og gamle turbiner støyer mye mer enn nye. Gjennom forskning har turbinprodusentene funnet måter å redusere støyen fra turbinbladene.

Det legges det stor vekt på lokalisering av vindturbinene i forhold til eksisterende bebyggelse under konsesjonsutredningen og det settes krav til utarbeidelse av støysonekart uavhengig av støynivå ved nærmeste boliger. Støygrensen for vindkraftverk er Lden 45 dB: den står for Day Evening Night, og støy om kvelden (19-23) og natten (23-07) tillegges hhv. 5 og 10 dBA ekstra. Til sammenlikning tilsvarer 40 dBA støyen fra et kjøleskap.
Les mer om desibleskalen og støy hos Miljødirektoratet her.

 

 

2. Naboliggende boligstrøk blir påvirket av skyggekast

Skyggekast oppstår når turbinen roterer og blir stående mellom deg og solen. Rotorbladene sveiper foran solskiven og skaper en veksling mellom direkte lys og skygge. Beregning av skyggekast inngår som en viktig del av planleggingen av et vindkraftverk, og det finnes gode metoder for å kalkulere skyggekast. NVE utarbeidet i 2014 en veileder for skyggekast som definerer hvordan skyggekast skal beregnes og hvilke grenseverdier som skal følges. Les rapporten her.

 


3. Vindturbiner er ikke miljøvennlige

Nye vindturbiner produserer 60-80 ganger den utnyttbare energien som går inn i å produsere, installere og ta ned kraftverket. I løpet av 3-5 måneder vil all energien som har gått inn i sette opp kraftverket være tilbakebetalt i form av strøm.

 

 

4. Vindkraft ødelegger for turismen

Det er ingenting som tilsier at turismen forsvinner på grunn av vindkraftutbygging. Tvert i mot kan mange kommuner vise til økt antall overnattingsdøgn etter at vindparken kom på plass. I mange tilfeller har det vist seg at vindparken er et turistmål i seg selv. En undersøkelse utført av Ask Rådgivning viser at Reiselivsaktørene er stort sett nøytrale eller positive til vindkraftverkene.

 

 

5. Vindkraft bidrar ikke til økte skatteinntekter for kommunene

Et middels stort vindkraftverk (20 turbiner/ 100MW) vil gi omlag 125 millioner kroner i eiendomsskatt til kommunen over levetiden. Vindkraftutbyggingen i norske kommuner har gitt kommunene muligheten til å investere infrastruktur, idrettshaller og kulturbygg. I tillegg til at vindparken skaper mange arbeidsplasser under byggingen, gir driften av parken flere permanente arbeidsplasser.

 


6. Naturområder blir avstengt

Sammenlignet med andre kraftverk opptar et vindkraftverk direkte et relativt lite areal. Faktisk gir vindkraftverket folk adgang til områder som før kun var tilgjengelig for noen få. Eksempelvis har utbyggingen av vindparkene i Roan og på Midtfjellet ført til vesentlig økning i bruk av fjellet til friluftsformål.

 

 

Vil du vite mer om vinn?


NVE har god informasjon om vinnkraft: https://www.nve.no/energi/energisystem/vindkraft/

 

Faktisk.no har laget en artikkel med spørsmål og svar om vindkraft. Du kan lese artikkelen her.

 < Tilbake